Cun "Sas Novas", un'annu passadu iscriende in sardu e in tataresu

di Salvatore Taras
Caros letores de  Sas Novas e OlbiaNotizie, semus arrivados a sos concluos de su 2014. Ocannu, in custa nostra esperièntzia de giornalismu in sardu, realizada cun sa partetzipatzione de sa Regione Autonoma de Sardigna, amus pòtzidu faeddare de cosas medas. Nos semus ocupados de polìtica, de iscièntzias, de literadura, ispetàculos, de crònaca cando nde baliat sa pena e, non de mancu, de limba e cultura sarda.
In custa rubrica pensamus de èssere resessidos a dimustrare chi in limba sarda si potzat iscrìere e lèghere de cada cosa. S’ispera est chi sa gente cumintzet a s’interessare, a cumprendere e a leare cunfidèntzia cun su sardu iscritu.
Podimus nàrrere chi su giornalismu in Limba sarda comuna est galu isperimentale, ma giai est dende frùtures bonos. S’iscritura giornalìstica, pro mègius cumprèndere, chi siat in sardu, in italianu o in inglesu, at particularidades chi sunt ligadas a sa claresa de su limbàgiu, a sa netzessidade de àere lestresa in s’iscritura e, in màssima, a èssere eficatze su prus chi si podet: est a nàrrere a fàghere interessare sos letores. A custos printzìpios nos semus postos a costàgiu, e pensamus chi su sardu chi amus propostu, sighende sas normativas regionales de su 2006, siat istadu a s’artesa de su còmpitu.
In custu nostru progetu de Sassarinotìzie, chi est una testada "online" tataresa, amus chircadu finas de dare importu a una limba alloglota comente sa turritana. In sa nostra setzione tataresa chi at pro tìtulu "Cumenti si dizi", gràtzias a sa collaboratzione de unu espertu e apassionadu mannu comente Mario Lucio Marras, amus fatu a cumprèndere dae printzìpiu chi non b'est peruna forma reconnota in manera ufitziale pro s'iscritura e s'ortografia de su tataresu.  Nois b’amus proadu matessi, sighende sas diretivas de iscritores e poetas mannos comente Salvador Rùiu, Pompeo Calvia, Barore Diego Sassu e àteros chi amus mentovadu in caminu.
Ite nàrrere de àteru, si nono de ringràtziare sos letores, chi nos ant sighidu cun passèntzia e interessu finas a como.
A bois totu, letores de Sassarinotìzie e de Sas Novas, faghimus unu augùriu mannu pro unu bonu 2015.

"Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autonoma de Sardigna - L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione
Golfo Aranci